Apie mus

Privatumo ir slapukų politika

Privatumo politika

Ši politika taikoma visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis UAB „Baltic Logistic Solutions“ (toliau – BLS) internetine svetaine www.bls.lt (toliau – Svetainė).

BLS gerbia Jūsų privatumą ir saugo Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.

Svetainė yra skirta ne jaunesniems nei 14 metų amžiaus asmenims. Asmenys, kurie yra jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Svetainę.

Pasiūlymų gavimas

Jūsų duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas, ir papildomą informaciją, jeigu nurodote) pasiūlymo pateikimo tikslu mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums užpildant pasiūlymų gavimo formą Svetainės skiltyje „Paslaugos“ – „Gauti pasiūlymą“.

Kandidatų asmens duomenys

Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu, per darbo skelbimų portalus arba pasinaudodami Svetainėje esančia kandidatavimo forma skiltyje „Karjera“ – „Darbo pasiūlymai“ – „Apeliuoti į šią poziciją“, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, CV ir papildomą informaciją, jeigu nurodote) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate pateikdami juos mums, siekdami įsidarbinti BLS.

Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Klientų savitarnos sistema

Jūsų duomenis (el. pašto adresas, vardas, pavardė, telefono Nr., prisijungimo prie Svetainėje esančios klientų savitarnos sistemos duomenys, ir kita informacija, jeigu nurodote) mes naudojame ir tvarkome, kad galėtume sukurti Jums prisijungimą prie Svetainėje esančios klientų savitarnos sistemos ir ją administruoti. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kurį išreiškiate tapę mūsų klientais ir kreipęsi į mus dėl prisijungimo prie Svetainėje esančios klientų savitarnos sistemos sukūrimo. Tuo pačiu pagrindu taip pat tvarkome ir kitus duomenis, kuriuos mums pateikiate besinaudodami Svetainėje esančia klientų savitarnos sistema (užsakomų ir/ar parduodamų prekių rūšis, kiekis, paėmimo ir/ar pristatymo adresas, už prekių paėmimą ir/ar pristatymą atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, ir kita informacija, jeigu nurodote). Šiuos duomenis tvarkome siekdami administruoti Jūsų per Svetainėje esančią klientų savitarnos sistemą mums pateiktus užsakymus.

Duomenų saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.

Asmens duomenis, gautus Jums prisijungiant prie Svetainėje esančios klientų savitarnos sistemos, ja naudojantis ir joje pateikiant mums užsakymus, mes saugome tol, kol Jūsų prisijungimas prie Svetainėje esančios klientų savitarnos sistemos yra aktyvus, ir tol, kol kartas nuo karto per Svetainėje esančią klientų savitarnos sistemą pateikiate mums užsakymų. Su kiekvienu užsakymu, pateiktu mums per Svetainėje esančią klientų savitarnos sistemą susijusius duomenis (užsakomų ir/ar parduodamų prekių rūšis, kiekis, paėmimo ir/ar pristatymo adresas, už prekių paėmimą ir/ar pristatymą atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, ir kita informacija, jeigu nurodote) saugome 1 metus nuo tokio užsakymo pateikimo momento, nebent taikytini teisės aktai numato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą (pavyzdžiui, jeigu krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai numato ilgesnį ieškinio senaties terminą). Tuo tarpu Jūsų el. pašto adresą, vardą, pavardę, telefono Nr., prisijungimo prie Svetainėje esančios klientų savitarnos sistemos duomenis, ir kitą informaciją, jeigu nurodote, saugome 1 metus nuo paskutinio Jūsų prisijungimo prie Svetainėje esančios klientų savitarnos sistemos, nebent taikytini teisės aktai numato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą.

Kandidatų asmens duomenis saugome tol kol vyksta atranka į konkrečia poziciją. Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstą CV, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 2 metus nuo sutikimo davimo momento.

Asmens duomenis, gautus pasiūlymo gavimo tikslais, kaip nurodyta aukščiau šioje privatumo politikoje, saugome 5 metus nuo paskutinio pasiūlymo pateikimo momento.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų Svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, BLS gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų, t.y. pateikti Jums pasiūlymą, sukurti Jums prisijungimą prie Svetainėje esančios klientų savitarnos sistemos, administruoti ją ir per ją Jūsų mums pateiktus užsakymus, ar atlikti Jūsų atranką į atitinkamą darbo poziciją BLS.

Duomenų apsauga

Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

BLS imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  1. prašyti, kad BLS leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  4. teisę atšaukti sutikimą;
  5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į BLS el. paštu [email protected].

Galiojimas ir pakeitimai

Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.